โปรแกรม ระบบงานทะเบียน และวัดผล WAC10 (รุ่น Enterprise)


Facebook
Twitter
Share on Google+
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา


โปรแกรม ระบบงานทะเบียน และวัดผล WAC10 (รุ่น Enterprise) : 
    
WAC10  รุ่น Enterprise  เป็นโปรแกรมระบบทะเบียนวัดผลขนาดกลาง  ใช้งานง่าย สวยงาม  รวดเร็ว บันทึกประวัตินักเรียน ห้องเรียน หัวหน้าห้อง รายวิชาเรียน ผลการเรียน จัดแผนการลงทะเบียน ลงทะเบียนนักเรียนได้หลากหลายวิธี และอนุมัติจบให้กับนักเรียน พิมพ์รายงาน ปพ.1 ฉบับจริง และฉบับสำเนา, รายงาน ปพ.2 บนแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดด้วยตัวอักษรอาลักษณ์, ปพ.3, ปพ.5, ปพ.7, Transcript ใบรับรองผลการศึกษา, ใบรายชื่อ ฯลฯ 
    
WAC10  รุ่น Enterprise มีรายงานและสารสนเทศเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่น Professional อีกมากมาย รวมแล้วกว่า 40 รายงาน เช่น ใบรายชื่อผู้ที่ติด 0, ร, มส , ไม่ผ่านกิจกรรม ใบรายงานคะแนนผลการสอบระหว่างภาค,กลางภาค และปลายปี  ซึ่งมีจุดเด่น คือ แจ้งอันดับที่ที่นักเรียนได้ภายในห้องและระดับชั้นในแต่ละวิชา นอกจากนี้ยังมีค่า SD X บาร์ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด สูงสุด และนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา สามารถกำหนดจำนวนอันดับที่ได้ เพื่อนำไปใช้มอบรางวัล หรือประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 
    
WAC10  รุ่น Enterprise มีจุดเด่น คือ สามารถให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชากรอกคะแนน วิชาที่ตนเองสอนในหน้าปพ.5 บนหน้าจอได้เลย โดยสิทธิ์การกรอกคะแนนนี้ ทำได้เฉพาะ อาจารย์ผู้สอนวิชา ชั้น ห้องนั้น เท่านั้น  ผู้อื่นไม่สามารถเข้ามากรอกหรือแก้ไขคะแนนได้
      
นอกจากนี้ WAC10  รุ่น Enterprise ได้นำเทคโนโลยี Pivot เข้ามาประยุกต์ใช้กับ โปรแกรม ทำให้สถานศึกษาสามารถสร้างสารสนเทศได้เองดั่งใจต้องการ โดยอาจารย์ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านฐานข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เพียงคลิกแล้วลากข้อมูลที่ ต้องการมาวางเท่านั้น ไม่ว่าต้องการสารสนเทศแบบใดก็ทำได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที  และ WAC10  รุ่น Enterprise ยังให้สถานศึกษาสามารถใช้งานโดยไม่จำกัดจำนวน
เครื่องที่ใช้งาน และไม่จำกัดจำนวนนักเรียนอีกด้วย 
      
WAC10  รุ่น Enterprise มีสารสนเทศสำเร็จรูป และสารสนเทศที่สถานศึกษา สามารถสร้างได้เอง 


Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถ ของโปรแกรมนี้) :

บันทึกข้อมูล :

- ทะเบียนประวัติ: นักเรียน   
- ทะเบียนประวัติ: อาจารย์    
- ทะเบียนประวัติ: ห้องเรียน   
- ทะเบียนประวัติ: อนุมัติการจบ   
- ทะเบียนประวัติ: การเข้าศึกษา     
- ทะเบียนประวัติ: แผนการเรียน     
- ทะเบียนประวัติ: ตรวจสอบการจบการศึกษา     
- ทะเบียนประวัติ: หัวหน้าห้อง     

- หลักสูตร: วิชาเรียน   
- หลักสูตร: แผนการลงทะเบียน   
- หลักสูตร: ลงทะเบียนจากแผนการลงทะเบียน     
- หลักสูตร: ลงทะเบียนรายห้อง     
- หลักสูตร: ลงทะเบียนรายบุคคล     
- หลักสูตร: ลงทะเบียนรายวิชา     
- หลักสูตร: ผู้สอนรายบุคคล     
- หลักสูตร: ผู้สอนรายวิชา     

- ผลการเรียน: ผลการเรียนรายห้อง   
- ผลการเรียน: ผลการเรียนรายบุคคล     
- ผลการเรียน: ผลการเรียนรายวิชา     
- ผลการเรียน: ผลการประเมิน (ปพ.5)     

รายงาน :

- ทะเบียนประวัติ: ประวัตินักเรียน   
- ทะเบียนประวัติ: รายชื่อและเลขประชาชน   
- ทะเบียนประวัติ: บัญชีรายชื่อนักเรียน   
- ทะเบียนประวัติ: ใบเช็กชื่อนักเรียน   
- ทะเบียนประวัติ: รายชื่อหัวหน้าห้อง     
- ทะเบียนประวัติ: ครอบครัวนักเรียน     
- ทะเบียนประวัติ: รายชื่อผู้ใช้งานระบบ     

- หลักสูตร: รายวิชาตามประเภท   
- หลักสูตร: รายวิชาตามกลุ่มสาระ   
- หลักสูตร: แผนการลงทะเบียน   
- หลักสูตร: รายวิชาที่สอนตามผู้สอน     
- หลักสูตร: ผู้สอนตามรายวิชา     

- ผลการเรียน: ใบแจ้งผลการเรียน    
- ผลการเรียน: แบบแสดงผลการเรียน (ต2ก)    
- ผลการเรียน: รายชื่อผู้ที่ติด 0, ร, มส รายชั้น     
- ผลการเรียน: รายชื่อผู้ที่ติด 0, ร, มส รายวิชา     
- ผลการเรียน: รายชื่อผู้ที่ติด 0, ร, มส ในช่วงปี     
- ผลการเรียน: รายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านกิจกรรม     
- ผลการเรียน: รายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านกิจกรรม ในช่วงปี     
- ผลการเรียน: รายงานผลการประเมิน (ปพ.5)     
- ผลการเรียน: ผลการสอบก่อนกลางภาค/ปี     
- ผลการเรียน: ผลการสอบกลางภาค/ปี     
- ผลการเรียน: ผลการสอบหลังกลางภาค/ปี     
- ผลการเรียน: ผลการสอบปลายภาค/ปี     
- ผลการเรียน: ประเมินคุณลักษณะฯ และอ่าน คิดฯ     
- ผลการเรียน: แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา     
- ผลการเรียน: ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว     

- จบการศึกษา: ระเบียนผลการเรียน ปพ.1   
- จบการศึกษา: ประกาศนียบัตร ปพ.2   
- จบการศึกษา: แบบรายงานผู้จบการศึกษา ปพ.3   
- จบการศึกษา: ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7   
- จบการศึกษา: แบบรับ/จ่ายระเบียนผลฯ ปพ.1    
- จบการศึกษา: แบบรับ/จ่ายประกาศนียบัตร ปพ.2    
- จบการศึกษา: Transcript     
- จบการศึกษา: ใบรับรองผลการเรียน     
- จบการศึกษา: ตรวจสอบข้อมูล ปพ.3     
- จบการศึกษา: แบบรับ ปพ.7     

- สารสนเทศ: สรุปผลการเลือกวิชาเรียน   
- สารสนเทศ: ระดับผลการเรียนเฉลี่ย    
- สารสนเทศ: สรุปผลการเรียนรายชั้น    
- สารสนเทศ: สรุปผลการเรียนรายวิชา    
- สารสนเทศ: ระดับผลการเรียนสูงสุด-ต่ำสุด    
- สารสนเทศ: สรุปผลการเรียนรวบยอด    
- สารสนเทศ: คะแนนสูงสุดของรายวิชา   
  
สารสนเทศ :  

- สารสนเทศ: ระดับผลการเรียนเฉลี่ย    
- สารสนเทศ: สรุปผลการเรียนรายชั้น    
- สารสนเทศ: สรุปผลการเรียนรายวิชา    

- แผนภูมิ: จำนวนนักเรียนรายชั้น   
- แผนภูมิ: จำนวนนักเรียนรายอายุ   
- แผนภูมิ: จำนวนนักเรียนรายระดับคะแนน    
- แผนภูมิ: จำนวนนักเรียนราย GPA    

- วิเคราะห์ข้อมูล: นักเรียน   
- วิเคราะห์ข้อมูล: อาจารย์   
- วิเคราะห์ข้อมูล: ห้องเรียน   
- วิเคราะห์ข้อมูล: ผลการเรียน    
- วิเคราะห์ข้อมูล: ผลการเรียนเฉลี่ย    

จัดการกับระบบ

- สำรองข้อมูล: สำรองข้อมูล   
- สำรองข้อมูล: นำข้อมูลกลับ   

- นำเข้า-ส่งออก: นำเข้าจาก WAC10 Version เดิม   
- นำเข้า-ส่งออก: นำเข้าจาก WACmini / emisCPS   
- นำเข้า-ส่งออก: นำเข้าจาก Students"44 / 51   
- นำเข้า-ส่งออก: นำเข้าจาก e-Citizen   
- นำเข้า-ส่งออก: นำเข้าข้อมูลจาก Excel   
- นำเข้า-ส่งออก: ส่งออกสู่ Students"44 / 51     

- ตั้งค่าตัวเลือก: ผู้ใช้งานระบบ   
- ตั้งค่าตัวเลือก: ตั้งค่าฐานข้อมูล   
- ตั้งค่าตัวเลือก: จัดรูปแบบรายงาน ปพ.2   
- ตั้งค่าตัวเลือก: จัดรูปแบบรายงาน ปพ.3


Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware นะครับ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน 30 วัน หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) เป็นเงินจำนวน 9,900.00 บาท ครับ .. โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : worawalai@hotmail.com (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-7357-2580 นะครับผม ...

ข้อมูลซอฟต์แวร์

 • เวอร์ชั่น : Enterprise
 • ปรับปรุงเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2553
 • ระบบปฏิบัติการ : Windows 
 • ผู้พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ แอดวานซ์ คอมพาส
 • ดาวน์โหลด : 2,326 ครั้ง
 • ผู้เข้าชม : 13,827 ครั้งสั่งซื้อ รีวิว

ความคิดเห็น

 • โดย: ดอกรัก
  2 มีนาคม 2558 16:22:45
 • เปลี่ยนแปลงระดับคะแนนคิด เขียน วิเคราะห์ และคุณลักษณะ ได้อย่างไรคะ ในเครื่องที่มาไม่สอดคล้องกับที่ทางโรงเรียนทำอยู่คะ
 • โดย: kanchalee
  4 กุมภาพันธ์ 2557 13:48:17
 • นำข้อมูลเข้าผิดปีการศึกษาต้องทำยังไงค่ะ ลบข้อมูลนักเรียนปีที่ผิดไม่ได้ค่ะ
 • โดย: ปราณี
  3 สิงหาคม 2556 17:50:53
 • ติดตั้งโปรแกรมแล้วล็อคอิน พาสเวอร์ทำอย่างไร
 • โดย: dirak
  20 กุมภาพันธ์ 2556 13:31:55
 • ได้ซื้ออโปรแกรรม wac 10 มีการปรับปรุงโปรแกมใหม่ให้เป็นปัจจุบันที่กระทรวงเปลี่ยนแปลง หรือต้องซื้อใหม่ทั้งหมด
 • โดย: MrThong
  4 พฤศจิกายน 2555 11:53:33


 • โปรแกรมWac10 Enterprise ใส่ SID แล้วก็ยังขึ้นระบบทดสอบอยู่ทำอย่างไร

  การลงแผนการเรียนและวิชาเรียนทำอย่างไร เพิ่มข้อมูลแล้วระบบไม่รับ ทำต่อไปได้เลย

 • โดย: ทัศ
  2 ตุลาคม 2555 16:38:32
 • โปรแกรมWac10 Enterprise ขึ้นระบบทดสอบทำไงดีคะ

  ใส่ sid เรียบร้อยแล้วด้วย พอดีที่โรงเรียนซื้อโปรแกรมแล้ว ค่ะ
 • โดย: Nitaya Isaramongkonl
  6 ธันวาคม 2553 14:27:37
 • เข้าล้อกอินกับระหัสผ่านไม่ได้ กำหนดใหม่หรือไม่
 • โดย: Nitaya Isaramongkonl
  6 ธันวาคม 2553 14:24:29
 • ต้องการโหลดโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลนี้ใช้ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษมากมากค่ะ จักขอบพระคุณอย่างสูง
 • โดย: โรงเรียนวัดพระพุทธบา
  29 พฤศจิกายน 2553 11:06:35
 • ต้องการทราบรายละเอียดหรือคู่มือในการทำงาน พอโหลดโปรแกรมไปแล้ว

  มีล็อคอินกับรหัสผ่าน ไม่ทราบว่ามันคืออะไร ตอนนี้ต้องการโปรแกรมงานทะเบียนวัดผลมาก ๆ เพื่อจะได้สะดวกในการย้ายหรือจบการศึกษาของนักเรียน

  ช่วยหน่อยน่ะค่ะ...ไม่ทราบว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมากแค่ไหน
 • แสดงความเห็นใหม่
  • การวิจารณ์โปรแกรม สามารถทำได้ แต่กรุณาใช้เหตุผล และ กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ โปรแกรม
  • ไม่อนุญาตให้มีการ นำซีเรียลนัมเบอร์ (S/N) หรือ แคร๊กของโปรแกรม รวมไปถึงการเป็นเหตุที่ทำให้ โปรแกรมสามารถใช้ได้โดยผิดลิขสิทธิ์ หรือมิได้รับอนุญาต จากทางผู้พัฒนา หรือเจ้าของโปรแกรม มาแจกจ่ายในพื้นที่ตรงนี้ โดยเด็ดขาด
  • ห้าม การวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ รวมไปถึงด้าน ศาสนา การเมือง และ ประเทศชาติเป็นอันขาด
  • หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ ที่บัญญัติไว้ตามกฏหมายสูงสุด

ดูหน้านี้แบบ Standard Version
© Copyright 1999-2013 Thaiware.com.

Facebook Twitter Twitter